Avtošola LMM TILIA Šola vožnje

Prijazna šola vožnje

B kategorija in vozniški izpit za avto

 

IZPIT ZA AVTO

 

208 1

Pod  B kategorijo spadajo osebna in tovorna vozila, katerih masa ne presega 3500kg ( 3,5t )in imajo največ 8 sedežev+ voznik.

Kategorija B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1 in G.

 

CPP

Na začetku usposabljanja morate opraviti tečaj cestno prometnih predpisov (tečaj CPP). CPP traja 24 učnih ur in ga lahko opravljate pri nas.

 

Vožnja

 

Ko ste uspešno opravili preizkus teoretičnega dela (CPP) , lahko začnete s praktičnim delom izpita (vožnjo).

Prijava na teoretični in praktični del vozniškega izpita ter potrditev priglasnic za vozniške izpite se lahko opravi na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Na Upravni enoti Ljubljana lahko to storite na sedežu Sektorja za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5.

Uradne ure:

ponedeljek       od 8.00 do 18.00 ure

torek                    od 8.00 do 18.00 ure

sreda                    od 8.00 do 19.00 ure

četrtek                od 8.00 do 18.00 ure

petek                   od 8.00 do 14.00 ure

 

 

Teoretični del

 

Za teoretični del vozniškega izpita potrebujete:

 

 • evidenčni karton vožnje
 • zdravniško spričevalo
 • prva pomoč- opravljen izpit
 • veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list)

 

Praktični del

 

Izpitni center Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana

 

Za praktični del vozniškega izpita potrebujete:

 

 • evidenčni karton vožnje
 • zdravniško spričevalo
 • veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list)

 

PRVA POMOČ- IZPIT

Rdeči križ Slovenije- območna enota Ljubljana Tržaška 132

 www.prva-pomoc.si

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA VOZNIŠKI IZPIT

 

Ordinacije v neposredni  bližini:

 

HOLMED d.o.o

Cesta v Mestni log 55 ( Murgle center )

Tel: 01/ 283 21 75, GSM: 041/ 743- 190

 

ZD Ljubljana – VIČ

Šestova 10, 1000 Ljubljana, Telefon: (01) 2004-500

 

 

IZPIT ZA AVTO S 16 LETI

 

Vožnja s spremljevalcem

 

Slovenska zakonodaja dopušča možnost vožnje s spremljevalcem s 16 leti. Tako je poleg šole vožnje in njihovih učiteljev vožnje del odgovornosti preložen tudi na spremljevalce mladih voznikov. Ena bistvenih nalog spremljevalca je, da oblikuje mladega voznika v premišljenega, varnega in umirjenega udeleženca v cestnem prometu ter ga nauči ustrezne vozniške kulture. Na ta način si bo kandidat s spremljevalcem pridobil ustrezne vozniške izkušnje ter se soočil z veliko odgovornostjo, ki jo bo nase prevzel kot voznik.

Prihodnost naj bi tako prinesla zmanjšano število objestnih voženj, voženj pod vplivom alkohola ter ter večje upoštevanje omejitev hitrosti.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Če ste kandidat za voznika mlajši od 18 let, vas bo tako lahko spremljala druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki.

Spodaj si lahko ogledate nekatere pogoje ter časovne okvire poteka usposabljanja za vožnjo s spremljevalcem:

 • veljaven osebni dokument,
 • starost najmanj 16 let,
 • tečaj in izpit iz prve pomoči,
 • zdravstveni pregled,
 • vpis v šolo vožnje,
 • opravljen tečaj CPP (najmanj 20 ur),
 • uspešno opravljeni republiški testi CPP ,
 • v šoli vožnje zaključen program praktičnega dela usposabljanja (najmanj 20 ur),
 • vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje.

Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

Med vožnjo motornega vozila mora imeti kandidat za voznika pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

 

Kandidat za voznika sme voziti osebni avtomobil dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja. Pri spremljanju kandidata za voznika je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če ga ni mogel preprečiti.

 

Kandidat za voznika, ki vozi vozilo,  in njegov spremljevalec morata imeti v času vožnje na vozilu nameščeno zeleno tablico kvadratne oblike , na kateri je črka »L« bele barve. Ta mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

 

PONOVNO OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA ( POVRATNIKI )

 

ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Vozniki, katerim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, morajo opraviti ponovno vozniški izpit po naslednjem postopku:

 1. opraviti zdravniški pregled v pooblaščenih zdravsvenih domovih ( ZD Metelkova, ZD Vič, ZD Moste-Polje ( PE Fužine), ZD Šiška…..)
 2. dodatno usposabljanje Varne vožnje s psihosocialnimi delavnicami ( potrdilo ne sme biti starejše kot 3 mesece)
 3. teoretični izpit na izpitnem centru.

Izpita iz prve pomoči ni potrebno opravljati velja neomejeno, če ste izgubili originalno potrdilo, lahko pridobite duplikat na RDEČEM KRIŽU, Tržaška 132 Ljubljana ( 01/ 425 34 19 )

4.  opraviti praktični program usposabljanja v šoli vožnje, ki je predpisan minimalno 20 ur vožnje

5.  izpit pred komisijo na izpitnem centru

 

 ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Z novelo zakona o prekrških je bil uveden institut začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, katerega namen je takojšnja odstranitev nevarnih voznikov s ceste.

 

Gre za primere najhujših kršitev pravil v cestnem prometu, za katere je predpisana kazen 18 kazenskih točk oz. sedem kazenskih točk pri vozniku začetniku, zaradi katere se mu po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja:

 

– vožnja v napačni smeri

 

– prehitra vožnja:

 

• več kot 30 km/h na območju umirjenega prometa

 

• več kot 50 km/h v naselju

 

– pobeg iz kraja prometne nesreče

 

– odklon preizkusa alkoholiziranosti

 

– vožnja pod vplivom mamil

 

– vožnja pod vplivom alkohola

 

• več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi

 

Vozniško dovoljenje bo odvzela že policija ob ugotovitvi prekrška, o dokončnem začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja pa bo odločilo sodišče.

 

V primeru, da voznik stori prekršek, za katerega je predpisana kazen v višini 18 kazenskih točk oz. sedem kazenskih točk pri vozniku začetniku, zaradi katere se mu po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, bo lahko obdolženec pri sodišču vložil predlog za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja, vendar pa bo moral predlogu priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem pregledu po zakonu o voznikih. Sodišče bo predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ugodilo, če bo ocenilo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa.

 

Odložitev izvrševanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Oseba, ki ji bo sodišče s sklepom izreklo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, bo lahko na sodišču vložila predlog za odložitev izvrševanja te sankcije:

če se bo udeležila kontrolnega zdravstvenega pregleda, na podlagi katerega jo bo sodišče napotilo na program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali na enega izmed rehabilitacijskih programov (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice ali programa za zdravljenje odvisnosti).

da oseba v času, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev in ne daljši od 24 mesecev (preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška – za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 300€ in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

Če bo oseba v preizkusni dobi izpolnila vse obveznosti in ne bo storila hujšega prekrška, ji sankcija prenehanja veljavnosti ne bo izvršena. Oseba v tem obdobju obdrži vozniško dovoljenje in lahko vozi motorno vozilo v cestnem prometu.

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja vloži storilec prekrška v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma od dneva vročitve pravnomočnega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Vložitev predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Storilec prekrška mora skupaj s predlogom sodišču posredovati tudi spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za slovensko

Veljavno tuje vozniško dovoljenje se po določbi 61. člena Zakona o voznikih lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje tujcu, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev, in državljanu Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil (predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil – zdravniško spričevalo itd.).

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih ima pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem. Praktičnega dela vozniškega izpita ni potrebno opraviti imetnikom tujih vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kvalitete izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov, ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi.

ŠOLA VOŽNJE AVTOŠOLA ŠOLA VOŽNJE AVTOŠOLA ŠOLA VOŽNJE AVTOŠOLA

TEČAJ CPP

10.5.2021 ob 17.00 – zasedeno

31.5.2021 ob 17.00

 Več info: KONTAKT